درباره ما

مرکز تحقیقات بیماری های گوارش شرکت پورسینای حکیم در مورخه 26/12/93 در شورا

ی گسترش دانشگاه های علوم پزشکی مورد موافقت اصولی شماره 3732/500/د قرار گرفت